Условия за ползване eKuponi.com RS

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА EKUPONI.COM

Компанията kolegio doo ви позволява да използвате услугите и съдържанието на eKuponi.com, регулирани от тези условия. Счита се, че потребителите на портала eKuponi.com и всички свързани страници и услуги, принадлежащи към домейна ekuponi.com, са запознати по всяко време с тези условия за ползване и че ги разбират напълно и ги приемат.

Ние също ви насочваме към нашите Политика за поверителност, който съдържа нашите задължения и третирането на вашите лични данни.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Компанията kolegio doo, от Загреб, Voćarska cesta 20, е собственик на този уебсайт, който също управлява, и потребителите имат достъп до него съгласно настоящите Условия за ползване.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПОРТАЛ. Чрез ДОСТЪП ДО ТОЗИ САЙТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТТА ОТ ТОЗИ ПОРТАЛ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ЗАДЪЛЖИТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТОЗИ САЙТ.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

Компанията kolegio doo си запазва всички права в съответствие с преценката си да промени, замени или отмени външния вид, съдържанието и условията за използване на портала eKuponi.com, както и всички услуги и подстраници, които са неразделна част от eKuponi .com портал, без задължение предизвестие.

Ако промяната е такава, че може да се счита за съществена, kolegio doo ще информира потребителите за нея, като я публикува на този сайт. Компанията kolegio doo има преценка да прецени какво се счита за съществена промяна и ще действа добросъвестно и с грижата на добър бизнесмен. Ваша отговорност е да осъзнаете подобни промени. Продължаващото използване на съдържанието и услугите на този сайт след публикуването на съществени промени е вашето съгласие и съгласие за тях.

СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ

При условие, че потребителят напълно приема тези условия, kolegio doo му позволява да използва определено съдържание и услуги, описани по-подробно на сайта.

Приемайки тези условия, потребителят се съгласява, че съдържанието и услугите на портала eKuponi.com ще включват реклами, известия, администраторски съобщения и подобни съобщения, необходими за редовно уведомяване на посетителите / потребителите на портала и нормалното функциониране на всички услуги и съдържание на портала eKuponi.com.

Компанията kolegio doo си запазва правото да променя, временно спира, отлага и прекратява показването или предоставянето на каквото и да е съдържание, услуга и / или уебсайт, по всяко време, по каквато и да е причина, без предварително уведомление. Компанията kolegio doo също има право да ограничи достъпа до определени услуги, съоръжения и части от тях, без предварително уведомление.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В процеса на регистрация потребителят се задължава да предостави точна, пълна и валидна информация, необходима за регистрацията. Ако не го направите, ще се счита за нарушение на тези условия за използване и може да доведе до незабавно затваряне на акаунта на потребителя.

Компанията kolegio doo си запазва правото да откаже регистрация, както и да отмени или откаже възможността за използване на потребителския акаунт и / или една или повече услуги, за които потребителят е регистриран, без предварително известие и / или обяснение.

Потребителят е длъжен да съхранява информация за своя потребителски акаунт и носи пълна отговорност за всички щети, причинени от неразрешено използване на неговия потребителски акаунт, както и за цялото съдържание, публикувано под неговото потребителско име.

След приключване на регистрацията, потребителят поема отговорност за всички дейности, причинени от използването му от услугите на портала Kolegio.hr.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

Като условие за използване, вие се задължавате да не използвате съдържанието и / или услугите на портала eKuponi.com по начин, който е незаконен и / или в противоречие с условията за използване или за цели, за които не е предназначен от Портал eKuponi.com.

Потребителят изрично се съгласява да не използва съдържанието и услугите на портала eKuponi.com, за да:

  • предприема действия, които биха наложили прекомерна и непропорционална тежест върху инфраструктурата на портала eKuponi.com и / или които биха попречили или се опитали да попречат на редовната и правилна работа на портала eKuponi.com и / или да заобиколят всякакви мерки за защита или ограничаване на достъпа до портала eKuponi .com;
  • продаде или прехвърли вашия профил или кодове на друго лице.

Имаме право да деактивираме всеки идентификационен код на потребител или потребителски профил по всяко време, ако според нас потребителят не спазва някое от условията.

АВТОРСКО ПРАВО

Съдържанието и услугите на портала eKuponi.com са защитени с авторски права. Те не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани или използвани по какъвто и да е начин за комерсиални цели без предварително изрично писмено съгласие на kolegio doo, нито по какъвто и да е начин, който може да причини щети на kolegio doo или трета страна.

Съдържанието и услугите, публикувани на портала eKuponi.com, могат да се използват само за индивидуалните нужди на потребителите, при спазване на следните условия:

  • потребителят използва съдържанието и услугите на свой риск;
  • потребителят може да използва съдържанието и услугите само по отношение на авторското право и сродните му права на портала eKuponi.com и трети страни;
  • върху цялото използвано съдържание и материали, ако естеството на вещта го позволява, трябва да има видими известия за авторски права, търговска марка, търговска марка, лого и други подобни;
  • върху използваното съдържание и материали на портала eKuponi.com, ако естеството на нещата го позволява, трябва да пише: „Copyright © 2020 eKuponi.com - Всички права запазени.“

Всяко разглеждане на съдържание и услуги или всяко друго използване на съдържание и услуги на портала Kolegio.hr означава, че потребителят приема тези условия.

ТАКСА

Потребителят ще компенсира щетите и няма да носи отговорност за това или да иска обезщетение от kolegio doo, неговите основатели, клиенти, доставчици на оборудване и служители, ако вредата е резултат от достъпа на потребителя до портала eKuponi.com, използването му на съдържание и услуги за същото, нарушения на условията за ползване - от потребителя или трета страна, използваща неговия потребителски акаунт, или нарушения на права на интелектуална собственост, авторско право и сродни права.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Потребителят потвърждава своето съгласие, че kolegio doo няма надзор или задължение да предприеме каквито и да било действия, нито може да бъде държан отговорен за следните фактори, нито е длъжен да предприема каквито и да е действия и да бъде отговорен за следните фактори:

  • за ефекта, който съдържанието и услугите на портала eKuponi.com имат или биха могли да имат върху потребителите;
  • за начина, по който потребителите интерпретират съдържанието и услугите на портала eKuponi.com;
  • за действия, които потребителят ще предприеме или би могъл да предприеме под въздействието на съдържание и услуги, достъпни на портала eKuponi.com.

DRUŠTVO KOLEGIO DOO НЕ ОТГОВАРЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ЩЕТИ, ДАЛИ ИМОТ ИЛИ ИМОТ, НЕПРЯКО ИЛИ КОЛАТЕРАЛНО, КОЕТО СВЪРЗАТ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО УСЛУГАТА И УСЛУГИТЕ. ПРИЕМАНЕТО НА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА KOLEGIO DOO Е НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ НА ПОРТАЛА KOLEGIO.HR.

DRUŠTVO KOLEGIO DOO НЕ ГАРАНТИРА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЛЕДНОТО: ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОРТАЛА KOLEGIO.HR е представено БЕЗ ГРЕШКИ; ЧЕ ПОРТАЛНИТЕ САЙТОВЕ И УСЛУГИТЕ KOLEGIO.HR ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ БЕЗ ГРЕШКИ И ПРЕКРАТЯВАНИЯ; ЧЕ ЩЕ ОТГОВОРЯТ ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ УПОТРЕБИ; ЧЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАКОВО СЪДЪРЖАНИЕ НЯМА ДА НАРЪЩА ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Получавайки промоционален код или достъп до оферта или отстъпка чрез нашия сайт, вие потвърждавате, че такава оферта или отстъпка е предмет на условията на трета страна и вие носите отговорност да прегледате тези условия преди да сключите транзакция с тази трета страна.

Ние обработваме информация за вас в съответствие с нашата политика за поверителност. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че цялата информация, която предоставяте, е точна.

Доставчик на трета страна, Google, използва бисквитки за извършване на услугата Google Analytics.

НИЩОЖНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Ако се установи, че дадена разпоредба от тези условия е нищожна, това не засяга прилагането на останалите разпоредби на тези условия.

Потребителят няма право да използва, прехвърля или сублицензира тези условия без предварително изрично писмено съгласие на kolegio doo

Компанията kolegio doo има право да използва, прехвърля или лицензира тези условия без по-нататъшно съгласие.

Положителните правни разпоредби на Република Хърватия се прилагат към тези условия, в съответствие с които са изготвени.

В случай на спор се прилага приложимото право на Република Хърватия.

Ако някоя разпоредба на тези Условия за ползване е невалидна или стане невалидна, това не засяга валидността на останалите условия.
В случай на спор компетентният съд ще бъде компетентният съд в Загреб.

Благодарим ви, че използвате портала eKuponi.com.